23 products in Plants import. Filter by: › Vycistit

FILTER

Vyska

Velkost kvetinaca

Farba

Triedenie podla:

Citrus Myrtifolia Chinotto Stem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height70 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)21
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

19,83

Citrus Sinensis Aranchio Stem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)19
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,39

Citrus Sinensis Aranchio Stem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height130 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)33
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

59,37

Cordyline Australis Red Star

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height70 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

8,92

Cordyline Australis Red Star Luxe Black Decopot

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height70 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)20
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

14,37

Cupressus Totem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height135 cm.
Pot size (cm)19
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

14,98

Eucalyptus Gunnii Bush

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height30 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie406

4,83

Eucalyptus Gunnii Bush

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height35 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie406

4,83

Eucalyptus Gunnii Bush

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height85 cm.
Pot size (cm)24
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,39

Laurus Nobilis Stem 1/4

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height85 cm.
Plant diamtr35 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)23
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

19,48

Laurus Nobilis Twiststem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)17
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie202

11,30

Laurus Nobilis Twiststem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)17
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie404

11,30

Laurus Nobilis Twiststem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height100 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)23
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

26,64

Laurus Twiststem Incl Luxe Black Ceramic Decopot

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)18
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie999

14,37

Lophomyrthus Purpureum Nana

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)19
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

7,41

Olea Europaea Bush

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)12
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie496

4,14

Olea Europaea Stem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)18
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie483

8,78

Olea Europaea Stem

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height100 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)21
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

14,71

Trachycarpus Wagnerianus

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height90 cm.
Pot size (cm)26
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

24,52

Trachycarpus Wagnerianus Square Pot

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height40 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie403

7,21

Viburnum Tinus Bush

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
FarbaWhite
Height50 cm.
Pot size (cm)19
Ripeness2
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie483

7,55

Yucca Gloriosa

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height65 cm.
Pot size (cm)19
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

10,28

Yucca Rostrata

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)17
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie404

10,41

;