204 products in Decorum Plants. Filter by: › Vycistit

FILTER

Vyska

Velkost kvetinaca

Farba

Triedenie podla:

Azalea 12 cm 'Eiger' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

2,95

Azalea 12 cm 'Hulsten' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

2,76

Azalea 12 cm 'Ilona' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,76

Azalea 12 cm Jimmy Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaRed
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,76

Azalea 12 cm Mixed Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,76

Azalea 12 cm Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,95

Azalea 12 cm 'Mont Blanc' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,95

Azalea 12 cm 'Nanda Devi'

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDONKER ROSE
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Transport height30 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

2,95

Azalea 12 cm 'Nanda Devi' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDONKER ROSE
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Transport height30 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie408

2,95

Azalea 12 cm 'Otto' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaPink
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,95

Azalea 12 cm stam mix Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
FarbaMixed
Height40 cm.
Nr of plants/pot1
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

4,81

Azalea 12 cm 'Terra Nova' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurLICHT ROZE
FarbaPink
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,76

Azalea 12 cm Witte Vogel Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie809

2,76

Azalea 13 cm Pyramid Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height35 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)13
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

5,84

Azalea 14 cm 'Hulsten' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Ilona' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Inka' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDONKER ROSE
FarbaPink
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm Jimmy Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaRed
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Jimmy' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaRed
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Luntera' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaPink
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm Mixed Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Terra Nova' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurLICHT ROZE
FarbaPink
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm Witte Vogel Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 14 cm 'Witte Vogel' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,22

Azalea 17 cm 'Hulsten' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm 'Jimmy' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaRed
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm Jimmy Mixed Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaRed
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm 'Luntera' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaPink
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm Mixed Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm Pyramid Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
FarbaMixed
Height60 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)17
Ripeness2
Transport height70 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie821

11,70

Azalea 17 cm 'Terra Nova' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurLICHT ROZE
FarbaPink
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm 'Witte Vogel' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 17 cm Witte Vogel Mixed Cozy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie812

9,57

Azalea 6 cm 'Chopin' in Lynn

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Nr of plants/pot1
Plant diamtr10 cm.
Pot size (cm)6
Ripeness2
Transport height20 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie810

3,72

Azalea 6 cm Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Nr of plants/pot3
Plant diamtr10 cm.
Pot size (cm)6
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie809

1,29

Azalea 6 cm Witte Vogel Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr of plants/pot3
Plant diamtr10 cm.
Pot size (cm)6
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie446

1,29

Azalea 9 cm Hulsten Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaPink
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Ilona Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Inka Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDONKER ROSE
FarbaPink
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Jimmy Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
FarbaPink
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Luntera Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaPink
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Mixed Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Terra Nova Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurLICHT ROZE
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Azalea 9 cm Witte Vogel Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaPink
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr17,5 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,52

Begonia gemengd zonder geel en wit

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height30 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,32

Begonia grace cozy

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height35 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie813

3,34

Begonia baladin rood

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaRed
Height32 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,69

Begonia borias

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMore-color
Height30 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,46

Begonia gemengd in tray(5 kleuren)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height32 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,32

Begonia grace

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height35 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie813

3,05

Begonia reina oranje

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height32 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,32

Begonia serena paars

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
KvalitaA1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Transport height40 cm.
Pestovatelj. & p ten have
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie956

2,46

Black & White - Spathiphyllum 12 cm 'Torelli' in C

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height40 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)12
Thickness1
Transport height50 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie483

4,08

Black & White - Spathiphyllum 12 cm 'Torelli' in d

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height40 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)12
Thickness1
Transport height50 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie348

5,54

Cambria 1 tak Jungle Monarch (Decorum)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBRUIN
Height60 cm.
Nr branches1
Nr. flower/pot15
Pot size (cm)12
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
Ripeness1
Pestovatelkwekerij duijn-hove bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

5,84

Cambria 1 tak Jungle Monarch in Texas (Decorum)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBRUIN
Height60 cm.
Nr branches1
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)12
PotvormSIERPOT
Ripeness1
Pestovatelkwekerij duijn-hove bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie495

7,74

Cambria 2 tak Jungle Monarch TOEF 17 cm (Decorum)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBRUIN
Height85 cm.
Nr branches2
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot14
Pot size (cm)17
Ripeness1
Pestovatelkwekerij duijn-hove bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

14,62

Cambria 2 tak Mixed TOEF 17 cm (Decorum)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height85 cm.
Nr branches2
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot12
Pot size (cm)17
Ripeness1
Transport height100 cm.
Pestovatelkwekerij duijn-hove bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

14,62

Cambria cascade 1 tak Jungle Monarch (Decorum)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBRUIN
Height55 cm.
Nr branches1
Nr. flower/pot15
Pot size (cm)12
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
Ripeness1
Transport height70 cm.
Pestovatelkwekerij duijn-hove bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie295

5,84

Cyclamen Halios gemengd

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height40 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelpersoon potplanten
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie814

4,37

Cyclamen Halios roze

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height40 cm.
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelpersoon potplanten
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie814

4,37

Cyclamen Mammoth gemengd

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)23
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelpersoon potplanten
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

8,03

Cyclamen Mammoth rood

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height35 cm.
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness2
Transport height40 cm.
Pestovatelpersoon potplanten
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie482

4,15

Cyclamen SS Picasso Mixed Bijoux Gold

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)15
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

5,16

Cyclamen SS Picasso Mixed Fieldbasket

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)27
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie341

7,36

Cyclamen SS Picasso Mixed Glas Magnifique

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height30 cm.
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)15
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie407

3,34

Cyclamen SS Picasso Mixed Melanie

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

2,91

Cyclamen SS Picasso Mixed Patio Pot TC

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie407

2,23

Cyclamen SS Picasso Mixed S. Basket

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)15
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie496

3,70

Cyclamen SS Picasso Mixed Terra Cotta Pure

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie407

3,70

Cyclamen SS Picasso Mixed Zinc Pure

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie407

3,70

Cyclamen SS Picasso Pink

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,15

Cyclamen SS Picasso Purple

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
Height25 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,15

Cyclamen SS Picasso Red

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,15

Cyclamen SS Picasso Red Bijoux Gold

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)15
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

5,16

Cyclamen SS Picasso Red Patio Pot TC

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie407

2,23

Cyclamen SS Picasso Red Terra Cotta Pure

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie407

3,70

Cyclamen SS Picasso Rood-Wit mix

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,15

Cyclamen SS Picasso White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie498

1,15

Cyclamen SS Picasso White Expression Ceramics

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie407

3,34

Cyclamen SS Picasso White Fieldbasket

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)27
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie341

7,36

Cyclamen SS Picasso White Glas Magnifique

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)15
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

3,34

Cyclamen SS Picasso White Melanie

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

2,91

Cyclamen SS Picasso White S. Basket Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie496

3,70

Cyclamen SS Picasso White Terra Cotta Pure

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height30 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness3
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie407

3,70

Cyclamen SS Picasso WijnRood

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBORDAUX
Height25 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Transport height30 cm.
Pestovatelten have plant
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie498

1,15

Gardenia Home pot

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Transport height40 cm.
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie999

5,84

Gardenia 17 Cm

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr40 cm.
Pot size (cm)17
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie813

7,96

Gardenia 17 Cm + sticker

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr40 cm.
Pot size (cm)17
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie348

7,44

Gardenia 17 Cm Grey robuuste pot

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr. flower/pot7
Plant diamtr40 cm.
Pot size (cm)17
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie821

11,63

Gardenia 9 Cm Overpot roze - groen

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie812

3,27

Gardenia 9 Cm Overpot roze - groen + sticker

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Transport height30 cm.
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie812

3,27

Gardenia 9 cm Potcover

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie808

2,46

Gardenia Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie812

2,17

Gardenia Honey pot White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
PotkleurWIT
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Transport height40 cm.
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

5,69

Gardenia Jasminoides

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie812

4,08

Gardenia Jasminoides 13 cm potcover

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie808

4,44

Gardenia Jasminoides 9cm + sticker

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaWhite
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Pestovatelrichplant
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie812

2,32

Gerbera 3+ Bl. 12cm paars div kleurtinten in pc

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+Bl.12cm in Melaniepot

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

3,57

Gerbera Belicht 2+ BL. Hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,37

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm geel (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurGEEL
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm geel (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurGEEL
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm geel (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurGEEL
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
PotkleurDIVERSE KLEUREN
PotmateriaalKARTON
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,59

Gerbera Belicht 3+ bl. 12cm hoes Russia Etiket

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,59

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm kraag

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,59

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm oranje (diverse kleurt

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm oranje (diverse kleurt

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm oranje (diverse kleurt

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rood (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rood (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rood (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rose (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rose (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm rose (diverse kleurtin

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm wit in hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm wit met kraag

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie409

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl. 12cm wit met potcover

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera Belicht 3+ Bl.12cm potcover

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,59

Gerbera belicht 3+ paars (div kleurtinten)

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,81

Gerbera twister belicht 3+ 12cm hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,74

Gerbera Twister Belicht 3+ Bl.12cm potcover

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height25 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Transport height40 cm.
Pestovatelfa freek vd velden
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

1,74

Kalanchoë Decorum - 5 Colours mix

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoe Decorum - Mixed

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum - Mixed

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,96

Kalanchoë Decorum - Orange

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Orange

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,96

Kalanchoë Decorum - Orange

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum - Orange

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height28 cm.
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)23
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie495

3,20

Kalanchoë Decorum - Pink

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Pink

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum - Pink

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height28 cm.
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)23
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie495

3,20

Kalanchoë Decorum - Purple

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Purple

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum - Red

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Red

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum - Serenity Coral

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

0,81

Kalanchoe Decorum - Serenity Mixed

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Serenity Pink White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoe Decorum - Serenity Purple

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoe Decorum - Serenity Purple White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoe Decorum - Serenity Purple White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,96

Kalanchoë Decorum - White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,96

Kalanchoë Decorum - Yellow

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Transport height30 cm.
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,81

Kalanchoë Decorum - Yellow

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height26 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie395

1,81

Kalanchoë Decorum- Yellow

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Pestovatelslijkermankalanchoe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie495

0,96

Primula 'Touch Me' Blue

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurBLAUW
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Blue-White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' gemengd

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
FarbaMixed
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,74

Primula 'Touch Me' mix zonder wit

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height30 cm.
Nr branches2
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,74

Primula 'Touch Me' Orange.

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Purple

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Red

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Red-White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Salmon

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurZALM
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' White

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height30 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,67

Primula 'Touch Me' Zweedse mix

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
FarbaMixed
Height27 cm.
HoesmateriaalPLASTIC
Nr branches2
Pot size (cm)12
Potvorm8
Ripeness2-3
Pestovatelammerlaan-sosef kwekerij
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie812

1,74

Schlumbergera - 10,5 cm - Malanie bolpot mix - De

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie812

4,37

Schlumbergera - 10,5 cm - Red/White - met Cozy po

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

3,72

Schlumbergera - 10,5 cm - Mixed - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,76

Schlumbergera - 10,5 cm - Mixed met Cozy potcover -

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

3,72

Schlumbergera - 10,5 cm - Orange (Christa) - Decor

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

2,76

Schlumbergera - 10,5 cm - Orange (Christa) met hoe

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 10,5 cm - Pink (Russian) - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height26 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

2,76

Schlumbergera - 10,5 cm - Pink (Russian) met hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height26 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 10,5 cm - Purple (Kornelia) - Deco

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
FarbaPink
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

2,76

Schlumbergera - 10,5 cm - Purple (Kornelia) met ho

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
FarbaPink
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 10,5 cm - Red (Exotic) - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

2,76

Schlumbergera - 10,5 cm - Red (Exotic) met Cozy po

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

3,72

Schlumbergera - 10,5 cm - Red (Exotic) met hoes -

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 10,5 cm - White (Malissa) met Cozy

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

3,72

Schlumbergera - 10,5 cm - White (Malissa) met hoes

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height26 cm.
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 13 cm - Purple (Mini Purple) - Dec Gr

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
FarbaPink
Height31 cm.
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)13
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

4,08

Schlumbergera - 9 cm - Glaspot Nashville mix - Dec Gr

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height21 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness1-2
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie814

2,91

Schlumbergera - 9 cm - Mixed - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - Mixed met hoes - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Schlumbergera - 9 cm - Orange (Christa) - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - Orange (Christa) met hoes -

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurORANJE
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Schlumbergera - 9 cm - Pink (Hofland Pink) - Decor

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - Pink (Hofland Pink) met hoe

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROSE
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Schlumbergera - 9 cm - Purple (Jolly Dancer) - Dec Gr

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
FarbaPink
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - Purple (Jolly Dancer) met h

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurPAARS
FarbaPink
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Schlumbergera - 9 cm - Red (Exotic) - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - Red (Exotic) met hoes - Dec Gr

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurROOD
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Schlumbergera - 9 cm - White (Malissa) - Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,77

Schlumbergera - 9 cm - White (Malissa) met hoes -

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-3
Transport height30 cm.
Pestovatelhofland flowering plants
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie814

1,91

Spathiphyllum 10,5 cm 'Chopin®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot8
Pot size (cm)10,5
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie808

1,44

Spathiphyllum 12 cm Torelli® Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height35 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)12
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie809

1,81

Spathiphyllum 13 cm 'Bellini®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height40 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)13
Thickness1
Transport height50 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah11
Pocet?
Balenie350

1,88

Spathiphyllum 13 cm 'Bellini®' in Bolpot Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height45 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)15
PotmateriaalKERAMIEK
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie821

4,22

Spathiphyllum 13 cm 'Bellini®' in Wave keramiek De

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height45 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)13
PotmateriaalKERAMIEK
Thickness1
Transport height50 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

3,86

Spathiphyllum 13 cm 'Strauss®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height50 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)13
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah11
Pocet?
Balenie352

2,03

Spathiphyllum 13 cm 'Strauss®' in bolpot Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height55 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)15
PotmateriaalKERAMIEK
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie821

4,37

Spathiphyllum 17 cm 'Chopin®' in schaal Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)17
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

3,34

Spathiphyllum 17 cm 'Chopin®' in Ivana schaal Deco

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height40 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)17
PotmateriaalKERAMIEK
Thickness1
Transport height50 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie821

5,25

Spathiphyllum 17 cm 'Torelli®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height50 cm.
Nr. flower/pot8
Pot size (cm)17
Thickness1
Transport height60 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie821

3,72

Spathiphyllum 23 cm 'Bellini®' in schaal Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
Height45 cm.
Nr of plants/pot15
Nr. flower/pot15
Pot size (cm)23
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

5,10

Spathiphyllum 6,5 cm 'Chopin®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)6,5
Thickness1
Transport height30 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie446

0,79

Spathiphyllum 6,5 cm 'Chopin®' in Denver glas Deco

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height25 cm.
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)6,5
PotmateriaalGlas
Thickness1
Transport height30 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie809

1,88

Spathiphyllum 9 cm 'Chopin®' Decorum

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height30 cm.
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)9/9,5
Thickness1
Transport height40 cm.
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie808

0,93

Spathiphyllum 9 cm 'Chopin®' in Laura keramiek Dec Gr

Tovar Vam bude dodany do 2 dni
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height40 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalKERAMIEK
Thickness1
Pestovatelchris van der voort
Pocet kusov?
Obsah11
Pocet?
Balenie211

2,03

;